S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Roses Company s.r.o.
tel: +421 948 882 272
info@eshoproses.sk

TOVAR V AKCII

bežná cena 3,99 EUR
naša cena 2,99 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY platné od 01.01.2017

posledná aktualizácia 1.5.2018

 

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke www.eshoproses.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Predávajúci:

Roses Company s.r.o.

Šoporňa 177

925 52 Šoporňa

 

IČO: 50 576 674

DIČ: 2120383485

IČ DPH: Neplatca DPH

 

Kontaktné údaje:

Tel. číslo: 0948 882 272

email: info@eshoproses.sk

 

Bankové spojenie:

číslo účtu: 2943031450/1100

IBAN: SK15 1100 0000 0029 4303 1450

SWIFT kód: TATRSKBX

 

Firma je registrovaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38735/T.

 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava, odbor výkonu dozoru. Telefón: 033 / 5512 689 - 90, Fax: 033 / 5512 656 E-mail: tt@soi.sk

 

Objednávka

Spotrebiteľ objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.eshoproses.sk, e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop) alebo telefonicky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

Potvrdenie objednávky

Po on-line vytvorení objednávky obdržíte správu na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii. Ak vám e-mail nepríde, skontrolujte si správnosť emailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte, kontaktujte nás emailom na info@eshoproses.sk alebo telefonicky.

Zákazníkov kontaktujeme maximálne do 2 pracovných dní od doručenia objednávky o stave a termíne vybavenia objednávky.

 

Dodacie podmienky a lehoty

Eshop www.eshoproses.sk dodáva tovar iba na území Slovenskej republiky. Objednávky vybavujeme okamžite. Dodacie lehoty (čas odo dňa objednania tovaru po deň, kedy je tovar doručený zákazníkovi) sú pre rôzne druhy produktov rôzne, ale zvyčajne sa termín dodania tovaru pohybuje v lehote od 3 do 14 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia. V takýchto prípadoch Vás budeme okamžite informovať a dohodneme sa s Vami na inom možnom postupe tak, aby sme Vám vyhoveli v maximálnej možnej miere.

 

Cena

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Konečná cena tovaru predstavuje súčet ceny produku, dopravných nákladov a prípadne cenu dobierky.

 

Prepravné podmienky

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Objednaný tovar zasielame na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako dodaciu adresu.

Spotrebiteľ si môže zvoliť z nasledovných spôsobov dopravy:

Druh dopravy Druh platby Cena dopravy
Slovenská pošta I. trieda Platba vopred na účet 2,50 Eur
Slovenská pošta II. trieda Platba vopred na účet 2,00 Eur
Slovenská pošta I. trieda Dobierka 3,70 Eur
Slovenská pošta II. trieda Dobierka 3,20 Eur
Expres kuriér na poštu Platba vopred na účet 6 Eur
Expres kuriér na poštu Dobierka 7,20
Expres kuriér na adresu Platba vopred na účet 7 Eur
Expres kuriér na adresu Dobierka 8,20 Eur
Balík na poštu Platba vopred na účet 2,50 Eur
Balík na poštu Dobierka 3,70 Eur

 

Pri objednávke nad 50 Eur je dovoz Slovenskou poštou zadarmo - s výnimkou akcií, kedy poštovné môže byť zadarmo už pri nižších sumách objednávok.

 

Spôsob platby

Zákazník si môže vybrať z týchto spôsobov:

  1. Platba na účet (prevod/vklad) - zákazník na náš účet prevedie alebo vloží sumu vo výške ceny objednávky. Pri platbe na účet sa tovar odosiela až po Vašej úhrade. Potrebné údaje Vám pošleme po prijatí Vašej objednávky.
  2. Dobierka – zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri doručení objednávky. Doplatok za dobierku je 0,50 Eur. V prípade nákupu nad 50 Eur je dobierka zadarmo.

 

Prenájom inventáru

Každá objednávka obsahujúca prenájom inventáru je následne po obdržaní objednávky potvrdená Dohodou o nájme, ktorá sa uzatvára medzi Roses Company s.r.o. (ďalej len prenajímateľom) a spotrebiteľom (ďalej len nájomcom) podľa § 663 Obchodného zákonníka č. 40/1964 Zb. V platnom znení.

Súčasťou Dohody o nájme sú nasledovné body:

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi na užívanie (nájom) objednané dekoračné veci (uvedené v dohode).

2. Doba nájmu vecí je určená na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom.

3. Uvedené veci sú určené na slávnostné zdobenie (dekoráciu) miestností, stolov a stoličiek. Nájomca je oprávnený užívať tieto veci riadne a v súlade s účelom, ktorý sa dohodol, resp. ktorému obvykle slúžia.

4. Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi veci v stave spôsobilom na riadne užívanie, čo nájomca podpisom tejto dohody potvrdzuje.

5. Nájomca je povinný veci chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením.

6. V prípade, že dôjde ku strate, zničeniu, alebo k akémukoľvek poškodeniu veci tak, že sa stane neupotrebiteľnou (napr. silné zašpinenie, fľak, vypálenie, vyderavenie, roztrhnutie a pod.), zaväzuje sa nájomca uhradiť prenajímateľovi hodnotu veci v cene, ktorá je určená prenajímateľom v Dohode o nájme.

7. Nájomca nie je oprávnený prenechať veci na užívanie inému.

8. Nájomca je povinný veci vrátiť do konca doby nájmu uvedenej v bode 2. tejto dohody.

9. Prenajímateľ môže požadovať vrátenie vecí aj pred skončením určenej doby nájmu, ak nájomca neužíva vec riadne, alebo ak ju užíva v rozpore s účelom, ktorému slúži.

10. Každá dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich.

 

Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

Storno objednávky

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu do 24 hodín od objednania tovaru. Objednávku je možné stornovať výlučne zaslaním e-mailu na info@eshoproses.sk. Potvrdenie stornovania Vám bude oznámené emailom. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Preto v správe vždy uveďte číslo objednávky, ktorú chcete stornovať.

Neprebratie dobierky kupujúcim

Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Môžu byť zrušené písomne ako je uvedenné vyššie. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

Pri neprevzatí tovaru sme nútení vymáhať si poštovné náklady. Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. Stačí na pošte udať adresu zákazníka, poprípade zašleme na vyžiadanie číslo podacieho lístka.

Pokiaľ zákazník pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od posledného tretieho upozornenia na zaplatenie pokút na náš účet, bude voči nemu následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky). V prípade zrušenia neprebranej objednávky je zákazník povinný uhradiť pokutu vo výške uz nami zaplateného poštovného! V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku a nenahradí spôsobenú škodu, súhlasí tiež so zverejnením svojich osobných údajov na stránke dlžníkov, v rozsahu meno, priezvisko, ulica, mesto, emailová adresa.

 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vás žiadame splniť nasledovné požiadavky:

- odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené výlučne písomnou formou pomocou vyplneného formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete tu: https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf. Formulár musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do adreasu predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

- produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať aj doklad o kúpe, ktorý obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

- produkt neposielajte na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Odporúčame Vám tovar zasielať doporučene a poistený, nakoľko za prípadnú stratu po ceste od spotrebiteľa neručíme.

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám bude kúpna cena za tovar odoslaná poukážkou, alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu.


V prípade nesplnenia uvedených podmienok budeme odstúpenie od kúpnej zmluvy považovať za neplatné a tovar bude vrátený naspäť kupujúcemu na náklady kupujúceho.

 

Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

Záruka a reklamačné podmienky

Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho www.eshoproses.sk. Záruka na spotrebný tovar je 24 mesiacov a riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak je na tovare, jeho obale, alebo návode k nemu vyznačená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci uplatní nárok písomne na adresu prevádzkovateľa, alebo na e-mail info@eshoproses.sk. V oznámení o vadách uvedie meno kupujúceho, adresu, e-mail, telefonické spojenie, označenie reklamovaného tovaru, číslo objednávky, dátum nákupu, podrobný popis vady a popis toho, ako ku vade došlo.

Ku kladnému vybaveniu reklamácie je potrebný doklad o kúpe.

Z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť bižutériu.

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na opotrebený tovar spôsobený jeho obvyklým užívaním, na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou alebo uskladnením. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, zanedbanou údržbou alebo užívaním výrobku k inému účelu, ako ku ktorému je určený a takisto na vady spôsobené mechanickým poškodením výrobku.

V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru bude oprávnená reklamácia riešená opravou, výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej ceny. Do zaplatenej ceny sa nezapočítava poštovné hradené pri nákupe tovaru.

 

Ochrana osobných údajov


V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať o tom, že potvrdením objednávky nám ako náš zákazník umožňujete, aby spoločnosť Roses Company s.r.o. ako správca údajov evidovala, spracovala alebo použilia Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov.

 

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a službami predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúce na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiaceho o spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. 

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

NTNlZjR